#HailHydra #HadToBeDone #MoralImperative #MyLittlePony