Happy 64th birthday Brad Dourif #ChildsPlay #OneFlewOverTheCuckoosNest #LOTR #TheExorcistIII #BlueVelvet #Dune