@DaleJr Got my new #Daytona500 mug yesterday featuring the newest #2XDaytona500Champ :-)