My #DCshoes came today #lovethem #amazing @robdyrdek