Lovely and yami #strawberries in Today Visit  #BestShot #MercaZaragoza @soydezaragoza @Eli_115