Extended photo contest to this Fri 3/14! Tweet or Instagram(YumiliciousINC) your SWEET/TART froyo pics #ReadySetGO