"...eat my(his) shorts!" @KTNKenya @CapitalFM_kenya