Address gaps revealed by #examination results #Kenya http://bit.ly/1cxj50z