My wife has launched her own @Dawanda_de shop http://de.dawanda.com/shop/thelittlecoccinelle. Also check out her blog http://thelittlecoccinelle.blogspot.de/2014/02/tienda-dawanda.html.