ujian praktek bahasa Indonesiaku :) @r_djangkaru @medinakamil #savesharks