VP Nixon in heated "kitchen debate" w/Soviet Premier Khrushchev, 1959 #HappyPresidentsDay