@splits59 Loving my new Kym tights from you guys! #navyisthenewblack