RT @MissyyyyKayyy: Good news... I'm still accepting applications for my 2014 Valentine...photo required