#140123 #SeoulMusicAwards #KrisBaek #Kris #Baekhyun #hug [cr esquimau56]