{con't}...@KellyRipa, @kimm0322, @misspattih, @JudyTJP, @LaurenAbbottxo, @Sophie_NY #funnyfriday #HappyFriday