hey D

news flash
yu media ho;
the ENTIRE world
hates yu!
my Patek says so!
c
#PatekDontLie