#99 Shigeoka Daiki & Kotaki Nozomu...

Hem~ Yang mau debut dipairing mulu~