#stokehill #Exeter #Cullompton Football #Sport #Devon free kick to Cullompton