Bye bye Guerciotti. Bye bye Iron Horse. Bye bye Pathfinder. Hello Mr. Ridley.