Four seasons. Seventy-three episodes. One show. That’s a series wrap on #NIKITA.