Happy 59th birthday Denzel Washington #TrainingDay #Glory #TheBookOfEli #Virtuosity #2Guns #Philadelphia #Flight