Vandaag cursus Europa 2.0 met enthousiaste collega's #eu20 o.a. @WillieHolvast