si Kiefer Ravena! si Kiefer Ravena! si Kiefer Ravena!!!! nasa tagaytay,sugod!!!!!! #KieferRavena #SugodSaTagaytay