@Twitelien Ey gonna mayka brand new Nom of it-New York, New Yorrrkk! #TeddyEmbassyKaroakeNite  #caykclub