Monopoli time #stovenor #smanela #kantin #seru #gokil