Oh hey a #QuadBoxSighting already! #nflredzone @nflredzone