Happy 47th birthday @CThomasHowell #TheOutsiders #Ponyboy #ET #RedDawn #Hidalgo #TheAmazingSpiderMan