#THANKYOU #WEDNESDAY #HYPNOTICSUSHI #SUSHI #DRINKS