The gorgeous Madeleine Stowe ( Victoria Grayson #Revenge ) as Mona Lisa!