#Amnesty #VAW rally @freedomcenter #syria #women @amnesty @amnestymwro @ucamnesty #mwrc2013