#60 Tajima Shogo,Muraki Ryota,Kawasaki Shota,Suzuki Shunei,Kakuta Yusei