No officer. its CATNIP, not MaryJane!!! :O) #BIGpawty