@LovesDearJakey @mattiedog @marshallsheldon @JordyDog1 @trailerparkdogs yo ho ho! #piratejake happy birthday!