#MayorsRace #VOTE #NYC ...yup I voted ...Go Bill !!!