RT @PortialoSo: @KimimelaRants okay I think I'm deleting twitter... I'm ashamed of myself