are we scoutin' or eatin'? xx #scouts @joysison28 @AskAlejandroTV xx