@TheFashionChef tasting at @BarneysNY yesterday was so good!