enjoyed La Rioja very much. Thanks to #dwcc #riojabuzz