16OCT2013: Autumn leaves in #nepdx, (taken around NE Rodney Ave & NE Bryant St). #PDX