glasgow has wundahful noms... lyke ths apple tart tartin nom nom nom #caykclub