I just sprayed sour spray in her eye.. #opps @katrinahelgason