@umphreysmcgee  @TheKleinBPT What an amazing night! Thanks, all!