Austria 100 #euros 2013 - "Deer" gold #coin; mintage: 30.000pcs; price: 824 euros