@sonikhadilkar He bagh Mumbai madhali ek scheme. "Nirmal Thames Apartments" mhane #stupidity