I miss Izzie Stevens so fucking much.

#GreysAnatomy