.در دین اجبار نیست. نه به #حجاب #اجباری
لا اکراه فی الدین. 
No compulsion in religion.
 (pic #copy from google)