who wore it better?  reagan in zulu makeup? #reagan #shutdown