Take fighting out of hockey, eh? #NHL #ShotsShotsShotsShotsShots