Benny cruising on the bike portion of the Davis Triathlon yesterday