پہ وطن سد برا دوست مئے قربان باں ، پہ وطن سد برا برات بئے قربان باں ۔۔۔۔ من نمیران باں من نمیران باں